top of page

Frysk

De Fryske readbonte ko is in dûbelddoel ko, dus sawol foar molke as fleisvee gaadlik en jout ek sûnder ekstra krachtvoer in prima molkejeft. It hâlde fan dizze duorsume ko is nei ús miening in wichtige diel fan de oplossing foar it hjoeddeistige mestprobleem yn de Nederlânske lânbou.
 

De poster is ynspirearre op in poster dy troch de Pasifistyske Sosjalistyske Partij yn de santiger jierren brûkt waard. Mei it oanrieken fan de oplossing hoopje wy in bydrage te leverje oan in pasifistyske oplossing yn de striid fan de boeren en de maatskippij om in bestean mei respekt foar minske, dier en natuer.

 

Nederland

De Friese roodbonte koe is een dubbeldoel koe, dus zowel voor melk als vleesvee geschikt en geeft ook zonder extra krachtvoer een prima melkgift. Het houden van deze duurzame koe is o.i. een belangrijke deel van de oplossing voor het huidige mestprobleem in de Nederlandse landbouw.

 

De poster is geïnspireerd op een poster die door de Pacifistische Socialistische Partij in de zeventiger jaren gebruikt werd. Met het aanrijken van de oplossing hopen we een bijdrage te leveren aan een pacifistische oplossing in de strijd van de boeren en de maatschappij om een bestaan met respect voor mens, dier en natuur.

 

‘Voor bescherming van het beeld ziet u SPECIMEN, uiteraard is de poster die u besteld, met volledig beeld’.

 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/die-foto-van-die-naakte-vrouw-bij-een-koe-hoe-een-verkiezingsposter-het-beeld-van-de-jaren-zeventig-werd~b1fe3beb/

Poster Fryske readbonte ko

€ 15,00Prijs
  • A2 (420 x 594 mm)

bottom of page